JobbHuset

Prosjektet er et samarbeid mellom Bodø Industri AS, NAV og Nordlandssykehuset.

Alle parter bidrar faglig og økonomisk. NAV med kompetanse på regelverk og ulike tiltaksordninger, og det er NAV som kjøper tiltaksplasser hos Bodø Industri som tiltaksarrangør.

Bodø Industri AS stiller med sin kompetanse som tiltaksarrangør, samt sørger for den daglige driften av tiltaket JobbHuset.

Nordlandssykehuset bidrar blant annet med lokaliteter, faglig veiledning samt reiseutgifter ved overføring til hjemkommuner.

 

Styringsgruppa

Styringsgruppen har det overordnede administrative  ansvaret.

Gruppa møtes inntil 6 ganger i året, og består av:

- Administrerende direktør Bodø Industri AS

- Attføringsleder i Bodø Industri AS

- Avdelingsleder for Jobbhuset,

- To fylkeskoordinatorer for NAV Nordland

- Administrativt og faglig personell fra Nordlandssykehuset

 

Målgruppe for tiltaket

Innlagte pasienter ved Rehabiliterings-avdelingen.

Informasjon om tilbudet og søknads-prosess blir formidlet gjennom en brosjyre som ligger på alle postene.

Jobbhuset besørger kontakten med NAV i hjemkommunen slik at søkeren blir registrert som søker

På denne måte blir tiltaket en integrert del av rehabiliteringstilbudet der det er stor fokus på arbeid og yrkesvalg basert på den enkelte deltakers interesse og talent.

Stort fokus på arbeid gjør at Jobbhuset er med på å hindre en tidlig uføreytelse og et liv i passivitet.

 

Bakgrunn

Bakgrunnen er å etablere tiltak som har som siktemål å kvalifisere mennesker med en psykisk lidelse tilbake i arbeid.

Optimalisert behandling innenfor psykisk helsevern kombinert med spesialprogrammer rettet mot sysselsetting kan bidra til at mange unge mennesker med alvorlige psykiske lidelser både får og kan mestre en vanlig jobb.

Det kan ofte være mer nyttig å bygge opp de positive sidene av en persons liv enn å forsøke å redusere de negative.

Uavhengig av nivå eller type av funksjonshindring har alle rett til å få prøvd seg i jobb. Alle mestrer noe. I tillegg til en målsetning om økt livskvalitet vil det også kunne ha store samfunnsmessige økonomiske konsekvenser ved å unngå for tidlig uføretrygd.

 

Rådgivende utvalg

Et rådgivende utvalg har det faglige ansvar for inntak, avklaringsprosessen og gjennomføring av styringsgruppens vedtak. 

Utvalget består av:

- Jobbhusets tre ansatte

- Leder ved attførings avdelingen ved Bodø Industri AS

- Representant fra NAV Nordland

- To Psykologspesialister fra Rehabiliteringsavdelingen, NLSH

 

Felles innsats mot felles mål

Attføringskonsulenter ved Jobbhuset har regelmessige samarbeidsmøter med arbeidstaker og behandlingsteam.

Her utformes og drøftes handlingsplanen og individuell plan for deltakeren, samt rolle- og ansvarsfordeling.

Systematikk i rammer og oppfølging -

Fleksibilitet i tilnærming og avklaring.

 

  • Vi starter med et oppstartsmøte, hvor det skrives en avtale for 3 mnd (med mulighet for forlengelse med inntil 12 mnd).
  • I dette møtet presenterer søkeren sine ønsker i forhold til deltakelse i Jobbhuset.
  • Det lages et kontaktskjema med navn og telefon til behandlingsteamet ved Rehab og kontaktperson i NAV i hjemkommunen. Det avtales også regelmessige møter mellom behandlingsteam til den enkelte arbeidstaker og konsulenten i Jobbhuset.
  • Arbeidstakeren finner i samarbeid med Jobbhuset hvilken arbeidspraksis han/hun ønsker å prøve ut.
  • Personellet ved Jobbhuset etablerer kontakt med NAV i hjemkommunen og med lokal attføringsbedrift.
  • Ved avslutning skrives en sluttrapport som sendes til NAV lokalt og eventuelt arbeidsgiver. Arbeidstaker får også en arbeidsattest.